Për Ne

Historia / History

Të jemi lider në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve në Kosovë

Kompania Intercoom është themeluar në vitin 1997. Që atëherë, pronarët kanë qenë të përkushtuar maksimalisht në realizimin e objektivave dhe në arritjen e misionit të saj të përcaktuar: “ të jemi lider në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve në Kosovë”.Me rritjen e vazhdueshme të kompanisë, njëkohësisht rriten edhe synimet e saj, duke u përcaktuar në një mision të ri: “Kënaqësia maksimale e konsumatorit me produktet tona cilësore dhe kualitative”.

Në vitin 2008, Intercoom fillon operimin në objektin e ri të pajisur me infrastrukturë moderne, në zonën industriale Prishtinë-Ferizaj KM i 6-të.

 

To be a leading company that offers product and service exelency in Kosovo

Intercoom LLC was founded in 1997. Since then the founders were focused to realize the objectives and mission which is: “To be a leading company that offers product and service excellency in Kosovo”.
From it’s growth the company led to a new mission which is: “A guaranteed satisfaction to it’s clients with our quality products”

In 2008, Intercoom starts operating in a new location with modern infrastructre located in Industrial Area Prishtine-Ferizaj in the 6th Kilometer

Kompania / Company

Vizioni

Të vazhdojmë të jemi kompani lidere duke ofruar zgjedhje të madhe të produkteve tona cilësore duke i përcjellë trendet botërore për t’i prirë tregut çdo herë me sherbime kualitative dhe risi ne çdo produkt.

Synimi ynë është që të ofrojmë zgjedhje për konsumatorët tonë në mënyrë që shtëpija e tyre të ketë produkte higjenike cilësore.

Misioni

Misioni ynë është që ta lehtësojme perzgjedhjen e produkteve higjenike në treg. Duke ju mundësuar klientëve produkte efkiase dhe kualitative për shtëpitë e tyre

 

Vision

To stay a leading company while offering a large gamma of quality products while following the latest worldwide trends to lead the market day by day with it’s quality service and products.

Our objective is to offer a solution for our clients so their houses have choice for quality hygienic products

Mission

Our mission is to simplify a clients choice about hygienic products in the market. While providing a solution to quality and effective hygenic products for their homes.